Ruche de

Berlin - Heiligensee - Doppelkorn

Sandra Geißler
Responsable de la Ruche

Les Producteurs

BGM Berliner Getränkemanufaktur GmbH
Michael Schwab
Ville
Berlin
Métier
Brasseur
Försterhof Görlsdorf
Irina Wengert
Ville
Angermünde
Métiers
Volailler, Apiculteur, Éleveur allaitant bovin, Éleveur oie, Éleveur porcin, Éleveur poulet, Chasseur
Fruleé
Marat Nugmanov
Ville
Berlin
Métier
Confiturier
Henrys-Kartoffelkiste
Henry Kosse
Ville
Sonnenberg
Métier
Maraîcher
Hof Stolze Kuh
Janusz Hradetzky
Ville
Lunow-Stolzenhagen
Métiers
Éleveur laitier bovin, Éleveur poulet
Luch-Gärtnerei kbA
Reiner Glawe
Ville
Märkisch Luch
Métiers
Arboriculteur, Champignonniste, Maraîcher